Kraków Oś. Bohaterów Września 84 A

Żło­bek i przed­szko­le
Osie­dle Bo­ha­te­rów Wrze­śnia 84A
30-721 Kra­ków

Tel. 732 838 401
E-ma­il: biuro@​prz​edsz​kole​fair​play-​pkolodzieja.​pl